Ókori Római Birodalom
Ókori Római Birodalom
Róma bemutatása
     
Hadsereg
     
Ütközetek
     
Életrajzok
     
Róma háborúi
     
Pannonia
     
Linkek
     
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
III. Katonai tisztségek

A légioban előforduló tisztségek:

A következő lista leírja a tisztek rendszerét, amelyek fejlődtek a légióban a Marius-i reformoktól (104 Kr. e.) Diocletianus (kb. 290-ig) katonai reformjáig.

  A vezér latin neve: dux, a tiszteké prefektus vagy ductores. Kezdetben a király vezette a sereget, a köztársaság idején a consul, kivételes esetben a dictator. A provinciában a helytartó volt a hadsereg vezetője (imperator). A császárság alatt a fővezéri tiszt a császárt illette meg, aki legátusaival kormányozta a csapatokat. A legátusok voltak az alvezérek, a légiók első tisztjei. Utánuk következtek a tribunusok, szám szerint hatan, akik kettesével két-két hónapig egymást váltva végezték tiszti teendőiket. A ranglétrán a tribunusokat követték a centuriók, a századosok, szám szerint hatvanan, ők vezették a centuriákat. A századosok és a közlegények között voltak az optiok, illetve a lovasságnál a decuriók. A közlegények sorából kiemelkedtek a tessarii, aki a kis viasztáblára írt jelszavakat kiosztották, továbbá a signiferi, kürtös jeladók és zászlótartók.A sorozást kezdetben a Capitoliumon, később a Mars mezőn, miután pedig a polgárjogot a szövetségesek is megkapták, egész Itáliában országszerte tartották. A zsoldos sereg felállítása után a sorozás helyébe a toborzás lépett, melyet a vezér nevében toborzók (conquisitores) végeztek.

Felmentést kaptak, akik 46. életévüket már betöltötték, akik a törvényes időt már leszolgálták, akiket magasabb tisztségre vagy papi szolgálatba emeltek, illetve a testi fogyatékosok. Akik a sorozáson nem jelentek meg, megbüntették, illetve eladták rabszolgának.

A köztársaság korában minden polgár 17. évétől 46 éves koráig volt katonai szolgálatra kötelezhető, de általában elégnek bizonyult, ha a gyalogos 16-20, a lovas legfeljebb 2 (egy-egy évig tartó hadjáratban részt vett. Marius óta a szolgálati év rendesen 20 évig tartott. A szolgálat leteltével a katona emeritus lett és elbocsátották.

A kiszolgált katonákat Sulla óta katonai gyarmatokon telepítették le, illetve végkielégítésként pénzt vagy telket kaptak.

Rangidős tisztek:

Dux: A késői császárkor római hadseregének főtisztje. A római hadseregben a dux kettő vagy több légió tábornoka lehetett. Később jelölhetett consul-i és imperator-i címet is. Gyakran használták egy-egy római provincia kormányzójának megjelölésére is. Ilyen posztban a dux egyszerre volt a legmagasabb rangú civil tisztviselő és a provincián belül állomásozó katonai alakulatok vezetője is. A dominate-ek idején elvették a helyi vezetőktől a dux címet, s alapítottak egy ugyanilyen nevű különálló beosztást. A dux még mindig a legmagasabb katonai beosztás volt a provinciák határain belül, de a kormányzó engedélye kellet engedélyeznie a duxi hatalmat. Viszont ha egyszer megkapta az engedélyt, a kormányzónak nem volt beleszólása a hadsereg vezetésébe. Erre egy példa a Dux per Gallia Belgica, aki Gallia Belgica provincia vezetője volt.

Legatus: A római hadvezérek közvetlen helyettese. A legatusok szinte kivétel nélkül a senatori rendből kerültek ki. Római provinciában egyetlen légióval, a legatus volt a tartományi kormányzó, és a provinciákban összetett légiókkal, ahol mindegyik légiónak megvolt a maga legatusa és a porvinciai kormányzónak megvolt a teljes uralma felettük.

Legatus Legionis: A légió általános parancsnoka. Általában maga a császár jelölte ki. Jellemzően tribunus volt korábban és 3-4 évre kapta a megbízását, de előfordult, hogy ennél sokkal tovább is szolgált. Olyan provinciákban, ahol csak egy légió állomásozott, maga a legatus volt a provincia kormányzója is. Több légió esetén minden egyes légiónak külön volt legatusa, a kormányzó pedig felettük állt. 

Tribunus Laticlavius: A tógáján viselt széles sávról kapta nevét ez a szenátori rangú tiszt. Ezt a tribunust a császár vagy a szenátus nevezte ki. Mindazonáltal általában teljesen fiatal és kevesebb tapasztalatú volt, mint a tribuni angusticlavii, ő felelt meg leginkább a légió 2. parancsnokának, a legate mögött. Az ő kora és tapasztalatlansága miatt csata közben nem ő volt a 2. parancsnok, de ha a legate meghalt ő lett a légió parancsnoka. Ezt a posztot kapó fiatalemberek, viszonylag szűk körből származtak, mert rendszerint vagy magának a helytartónak, vagy egy szomszédos provincia helytartójának közvetlen rokonságából kerültek ki, gyakran a császári családhoz tartoztak. Így ezzel a beosztással iskolázták be az államigazgatás felelősségteljes posztjaira kiszemelt tehetséges embereket, akik sohasem töltöttek hosszabb időt egy-egy állomáshelyen. A gyakori helyváltoztatás célja, hogy minél több provinciában forduljanak meg, ezáltal a császárkori Imperium Romanumról átfogó képet kapjanak. A Birodalmon belül bizonyos fokú szakértőket neveltek ki közülük egy-egy nagyobb területi egység részére, mint amilyennek a dunai tartományok csoportja is számított.

Prefectus Castrorum: A tábori prefektus, rangsorban a harmadik. Általában ő hosszabb ideig szolgáló veterán, aki korábban primus pilus-ként szolgált és leszolgálta a 25 évet a légiónál.

Tribuni Angusticlavii: Mindegyik légiónak 5 lovagi rendű katonai tribunusa volt. A legtöbb esetben karrierista tisztek voltak. A légió legfontosabb adminisztratív munkáiban részt vettek, emellett ütközetekben önálló taktikai parancsokat oszthattak.

Primus Pilus: Az „első lándzsa” volt, ő az I. Cohors centuriója és az egész légió rangidős centuriója. Ez volt a legmagasabb rang a tisztek karrierjében ameddig teljesítették a 25 éves szolgálatot. Leszerelés után a Primus Pilus a lovagi rend tagjává válhatott. Fizetése az alapbér 60 szorosa.

Középszintű tisztségek:

Pilus Prior: A 10 cohors mindegyik első centúrióját hívták Pilus Priornak és ő volt a legidősebb centurio a saját cohorsában(kivéve az I. Cohorsnál, ott Primus Pilus). Amíg a légió csata formációban volt, a Pilus Prior adta a parancsokat az egész cohorsnak. Helyettesei az összes centurió. A Primus Pilus volt így a Pilus Prior és ő volt a legidősebb Centurio a légióban. Ez a pozíció általában a tapasztalt veterán katonáké, akik léptek fel a ranglétrán. Ez a rang alárendeltje volt a Primus Pilusnak.

A centuriók megnevezései az egy cohorson belüli további centuriákban:

 

  • Pilus Posterior
  • Princeps Prior
  • Princeps Posterior
  • Hastatus Prior
  • Hastatus Posterior

Az alábbi táblázat a centuriók irányítási szerkezetét szemlélteti tipikus csatafelállásnál bemutatva a legerősebb egységtől indulva jobbról balra. A zárójeles megnevezés mutatja a centurió aktuális címét. Például: a Quintus Princeps Posterior az ötödik cohors negyedik centuriájának centuriója.

Centuria

Cohors V

Cohors IV

Cohors III

Cohors II

Cohors I

I

(Quintus) Pilus Prior

(Quartus) Pilus Prior

(Tertius) Pilus Prior

(Secundus) Pilus Prior

Primus Pilus

II

Pilus Posterior

Pilus Posterior

Pilus Posterior

Pilus Posterior

III

Princeps Prior

Princeps Prior

Princeps Prior

Princeps Prior

(Primus) Princeps

IV

Princeps Posterior

Princeps Posterior

Princeps Posterior

Princeps Posterior

Hastatus

V

Hastatus Prior

Hastatus Prior

Hastatus Prior

Hastatus Prior

Princeps Posterior

VI

Hastatus Posterior

Hastatus Posterior

Hastatus Posterior

Hastatus Posterior

Hastatus Posterior

 

Centuria

Cohors X

Cohors IX

Cohors VIII

Cohors VII

Cohors VI

I

(Decimus) Pilus Prior

(Nonus) Pilus Prior

(Octavus) Pilus Prior

(Septimus) Pilus Prior

(Sextus) Pilus Prior

II

Pilus Posterior

Pilus Posterior

Pilus Posterior

Pilus Posterior

Pilus Posterior

III

Princeps Prior

Princeps Prior

Princeps Prior

Princeps Prior

Princeps Prior

IV

Princeps Posterior

Princeps Posterior

Princeps Posterior

Princeps Posterior

Princeps Posterior

V

Hastatus Prior

Hastatus Prior

Hastatus Prior

Hastatus Prior

Hastatus Prior

VI

Hastatus Posterior

Hastatus Posterior

Hastatus Posterior

Hastatus Posterior

Hastatus Posterior

Primi Ordines: A légió első cohorsának első centuriói. Az első cohors 5 centuriója és a Primus Pilust is tartalmazza. Ők a Primus Pilust kivéve, az alapfizetés 30 szorosát keresték. Ez a rang minden más centuriónál idősebb, kivéve a Primus Pilust és a Pilus Priort.

Centurio: Minden légiónak van 59 vagy 60 centuriója, a 10 cohors minden centuriájának volt parancsnoka. A hivatásos hadsereg gerincét képezték, irányították a katonák mindennapi életét és ők adták ki csatákban a parancsokat. Általában a ranglétrán tudott feljutni, de számos esetben a kinevezés a császártól vagy más magas rangú tisztviselőtől jött. A cohorsokat 1-től 10-ig voltak számozva, a centuriák ezeken belül 1-től 6-ig, csak az 1. cohorsban volt 5 centuria (az 59 centuria és a Primus Pilus). (Az első cohors első centuria parancsnoka volt a legmagasabb és a 10. cohors 6. centuriáé a legkisebb). Az kétséges, hogy a centurió felér-e egy modern katonai ranggal, a centuria valahová a modern szakasz mérete (30-40 katona, függ az állampolgárokon) és a modern csapatméret (100-200 katona, függ az állampolgárokon) közé esik. A centurió megközelítőleg egyenértékű a Brit Hadsereg 2. hadnagyával, vagy őrnagyával vagy a US Hadsereg első vagy 2. hadnagyával. Az I. Cohors 5 centurióját együtt Primi Ordinesnek hívták.

Optio: Mindegyik centurióhoz (59) tartozott egy, a centurió nevezte ki őket, ő a 2. parancsnok. Bevetéskor az egység mögött haladt, felügyelve a rendet és a parancsok betartását. Amennyiben a centuria elveszítette a parancsnokát, az optio lépett a helyébe, akkor már centurióként. Az optio felszereléséhez tartozott a hastile, a fém gombban végződő bot. Fizetése az alapfizetés 2-szerese.

Alacsony tisztségek

Tesserarius: (Védő parancsnok) Mindegyik centuriában volt egy. Másodlagosan az Option-nak tevékenykedtek. A rang elnevezése a tessera nevű írótáblából ered, melyre a napi jelszót írták. Rangban az optio után következtek, feladatuk volt többek között a parancsnoktól kapott jelszavak továbbítása, az éjszakai őrség megszervezése. Fizetésük az alapbér másfélszerese.

Decurio: Egy decuria feje, a római lovagoknál. Eredetileg 10 főt irányító lovassági tiszt. Fizetésük 1,25 szerese az alapbérnek. Ez a rang hasonló a modernkori szakaszvezetőhöz.

Speciális Szolgálati posztok:

Signiferi: A légió különféle jelvényeit hordozó altisztek, különböző feladatokkal. A signifer gyakornokokat Discendes signiferorumnak nevezték. Típusai a következők:

  • Aquilifer: Egyedüli pozíció a légióban. Az Aquilifer volt a légiók irányadója vagy az Aquila (sas) vivő és ez rendkívül fontos és tekintélyes pozíció. Az aquila elvesztését hatalmas szégyennek tekintették. Ezt a posztot megbízható veterán katonák töltötték be, a légió kiváló taktikájának feltétele volt. Rangban a következő lépés általában a centurióvá történő kinevezés. Fizetésük az alapbér 2 szerese.
  • Signifer: A centuria hadijelvényét, aza a signumot hordozó, tiszthelyettesi rangban szolgáló katona. Minden Centuriában volt. Felelős az emberek fizetéséért és megtakarításaikért. A lándzsa nyelét, melyen a signum volt, medalionokkal dakorálták és gyakran sima kézzel fedték be hogy jelezzék a hűség esküjét, amit a katonák vittek. E körül a zászlók körül gyülekeztek külön a centuriák. A katonák így tudták a Discentes signiferorum pozícióját. Fizetésük az alapbér 2 szerese. A zászlótartó, aki a légió vagy kisebb csapat jelvényét vitte. A császárok idejében a császárok által a katonáknak utalványozott donativumot ő kezelte s ő volt egyszersmind a katonák között alakított temetkezési vagy önsegélyező egyletnek pénztárnoka; ezért signifernek csak megbízható, lelkiismeretes és az írásban s számvetésben jártas katonákat neveztek ki. A segédcsapatok zászlótartói, fejükön sisak helyett állatbőrt viseltek. A signifer más elnevezése, draconarius.

 

  • Vexillifer vagy Vexillarius: Zászlós, a légió emblémáját ábrázoló zászlót hordozta.
  • Imaginifer: Magukkal vitték az állandó címert, a császár képét, emlékeztetőként a csapat hűségét a császár felé. Csak az I. Cohorsnál volt imaginifer.

Cornicen, Buccinator: Kürtösök, feladatuk a jelek továbbítása volt. A centuria élén haladva szorosan együttműködtek a signiferekkel és a tesserariussal, jeleztek, amikor az egység figyelmét a zászló vagy a signum irányába kellett irányítani. Az optiohoz hasonlóan gyakran a centurió jobbkezeként szolgáltak.

 

   További beosztások a légióban:

Immunes: Gyakorlott specialisták voltak, például sebészek, mérnökök, földmérők, építészek, kézművesek, iparosok. Munkájuk természeténél fogva fel voltak mentve a nehéz tábori munkák alól. A közkatonánál valamivel több volt a fizetésük.

Discens: Olyan közkatonák, akik gyakornokként valamely immunes pozícióra pályáztak.

Miles Gregarius vagy Munifex: Gyalogos közlegény.

          Tirones: Újoncok. Általában 6 hónapig tartott a kiképzés, míg militessé váltak

 

Szimbólumok

Kr. e. 104-től, minden légió használta az aquilát, mint állandó szimbólumot. A szimbólumot az aquilifer szállította és az elvesztését nagyon súlyos szégyennek tekintették és gyakran a légió feloszlatásra is jutott.

A gall háborúban Julius Caesar leírja az I. Brit invázió kezdetén történt incidenst Kr. e. 55-ben, itt bemutatja, hogy a római katonák mennyire aggódtak a sas biztonságáért. Amikor Caesar csapatai tétováztak elhagyni a hajójukat, a britektől való félelmükben, a 10. légió aquilifere átdobta magát a hajó oldalán és kezében a sassal az ellenségre rontott. A bajtársai félelmüket legyőzve, egyetértésben ugrottak le a hajóról és követték a csapatok, majd a többi csapat is követte őket.

A Római Birodalom születésével, a légiók szövetséget hoztak létre a vezetőjükkel, aki a császár volt. Mindegyik légiónak voltak további tisztjei, akiket imaginifernek hívtak, akiknek az volt a szerepük, hogy hordják a pikát a császár képével. (a császár Pontifex Maximus tisztségben szerepelt a képen).

A lap tetejére

     
Menü
     
 
 
BLOG
Friss bejegyzések
2016.04.13. 21:20
2016.04.13. 21:11
2016.01.15. 21:14
2015.10.28. 21:16
2015.10.20. 16:10
Friss hozzászólások
     
Érdekességek, cikkek

Pompeji utolsó órái I.

Pompeji utolsó órái II.

     
Chat
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
     
Látogatók száma
Indulás: 2008-07-03
     
Video
     

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!